کارگاه حسابداری در شرکتهای پیمانکاری

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام دوره

 مژده به علاقمندان و شاغلان در زمینه "حسابداری پیمانکاری"
.
برگزاری کارگاه فوق العاده کاربردی حسابداری پیمانکاری در موسسه پارساحساب
.
آشنایی با اﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﻤﺎﻥ و شرکتهای پیمانکاری

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

چگونگی ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺩﺭآمد  ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی

شناسائی درآمد فروش در شرکتهای ساختمانی

محاسبه مالیات پیمانکاران

تکالیف مالیاتی در شرکتهای پیمانکاری

ثبت مربوط به کسورات بیمه و حسن انجام کار

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ در شرکتهای ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺩﺭﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ و پیمانکار ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ

معرفی و تدوین کدینگ حسابداری در شرکتهای پیمانکاری

مخاطبین این دوره : حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری و مدیران شرکت های پیمانکاری
ارائه سابقه کارآموزی از طرف موسسه پارساحساب

تلفن جهت نشاوره و ثبت نام :

07132318084-09109104200