چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده 54 مکرر آمده است؛

 

 

  • چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده 54 مکرر آمده است ؛
  • اگر ارزش جاری مورد محاسبه برای هر متر مربع خانه خالی واقع در یک بلوک ( مندرج در دفترچه ارزش جاری املاک موضوع ماده 54 ق.م.م - با توجه به انتشار اصلاحیه فوق در روزنامه رسمی به تاریخ 1399/10/07 و 120 روز مهلت مقرر) برای سال 1400 مبلغ 40 هزار تومان باشد؛

      ( توضیح اینکه ارزش اجاری املاک مسکونی برای سال 97 در بلوک 1 منطقه 13- محدوده خیابان دماوند و پیروزی - 30 هزار تومان مقرر شده است)

  • و متراژ مفید خانه خالی ؛ 100 متر بوده باشد ارزش اجاری مقرر برای یک سال شمسی ، چهار میلیون تومان خواهد بود. که این مبلغ ، 25 درصد استهلاک ( برابر ماده 53 ق.م.م.) کسر خواهد شد که می شود 3 میلیون تومان ، که مالیات آن به نرخ مالیاتی ماده 131 ق.م.م ، می شود 450 هزار تومان برای یک سال ( یعنی 12 ماه) و اگر این مبلغ تقسیم بر 12 ماه شود ، 37 هزار و پانصد تومان مالیات برای یک ماه.
  • حال اگر این خانه پس از ایام امتیازی مقرر در ماده 54 مکرر اصلاحی (120 روز) برای یک ماه خالی بماند ، 6 برابر این مبلغ ، یعنی 225 هزار تومان باید مالیات خانه خالی یک ماه را بپردازد . که برای یک سال خالی ماندن ، می شود دو میلیون و هفتصد هزار تومان.
  • و اگر این خالی ماندن برای سال دوم هم ادامه داشته ، مالیات اجاره ، مجددا بر اساس ارزش اجاری مقرر سال 1401 برای آن خانه ، محاسبه که در این صورت ؛ 12 برابر آن برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود.
  • و اگر این خالی مانده برای سال سوم هم ادامه داشته ، مالیات اجاره ، مجددا بر اساس ارزش اجاری مقرر سال 1401 برای آن خانه محاسبه که در این صورت ، 18 برابر آن برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود.