قابل توجه مودیان مالیاتی« حساب فروش»

 

«حساب فروش»

برابر آنچه که در تبصره دوازده قانون بودجه امسال کشور آمده است:...

به منظور اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه  مودیان مصوب 1398/08/01 ؛ اشخاص حقوقی و مالکان واحد های صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین سامانه ای را برای این منظور معرفی کند. همه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض « حساب فروش » هستند و نیازی به ثبت آن ها در سامانه مذکور نیست .

حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند ، درصورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود ، از نظر این قانون «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور دربند سه خواهند بود ؛ اما مشمول بند چهار نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب ، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور حساب فروش نیست رسیدگی کند.

تمامی وجوهی که به « حساب فروش» واریز می شود ، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می گردد.

اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده پنج قانون ذکر شده صرفا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحد های صنفی تعلق می گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.